Pożądane cechy kierownika kolonii i ferii

Choć wakacje już daleko za nami, wielkimi krokami zbliżamy się do zimowych ferii. W zależności od województwa, przypadają one w styczniu lub lutym. Sporo nauczycieli w tym czasie wybiera się na obozy lub zimowiska w roli kierownika wypoczynku. Dobrze jest odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami – to ciężka praca, a kierownikiem obozu nie może zostać każdy. Jeśli rozważacie wyjazd z dziećmi czy młodzieżą w czasie zimowych ferii, ten tekst jest właśnie dla Was!

Cechy kierownika wypoczynku

Kierownikiem obozu – w związku z szerokim zakresem obowiązków uregulowanych ustawowo – powinna być osoba sumienna i odpowiedzialna. Dobrze, by kadra lubiła swoją pracę, miała podejście do dzieci i była kreatywna. Jednocześnie – kierownik sprawuje pieczę nad właściwym przebiegiem całego wyjazdu – powinien mieć oczy dookoła głowy, raczej silny charakter oraz „duszę organizatora”. Nic dziwnego, że te funkcję często pełnią nauczyciele – kierownik wypoczynku to żywy „człowiek orkiestra”! J

Osoba zatrudniona na stanowisko kierownika obozu musi być pełnoletnia i nie może być karana. Dodatkowo, powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie (z tego obowiązku zwolnieni są jednak instruktorzy harcerscy). Każdy musi mieć zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy to jedynie osób, które w szkołach i placówkach edukacyjnych zajmują stanowiska kierownicze). Dodatkowym wymogiem (dla osób niebędących nauczycielami i instruktorami harcerskimi) jest konieczność posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zadać dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych[1].

Podstawowe obowiązki kierownika wypoczynku

Rodzice, wybierając miejsce wypoczynku dla dziecka, kierują się przede wszystkim bezpieczeństwem. Niezwykle ważne jest, by wszelkie formalności i wymogi prawne były przestrzegane – zarówno przez ośrodek, jak i kadrę wychowawców.  Wypoczynek dla dzieci i młodzieży może zorganizować placówka edukacyjna, biuro podróży, a nawet osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Kluczem do sukcesu jest znalezienie kierownika obozu, który będzie sprawował pieczę nad prawidłowym przebiegiem całego wyjazdu.

Obowiązki kierownika rozpoczynają się już w trakcie podróży. Członkowie kadry muszą kontrolować stan liczebny dzieci i młodzieży w trakcie oczekiwania na przejazd oraz w środku pojazdu, a także po każdym postoju. Dodatkowo, są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania – muszą przestrzegać zasady dotyczącej wysiadania dzieci wyłącznie na parkingach. Kierownik obozu dba o bezpieczeństwo uczestników w czasie wycieczek, przejść do miejsc zbiórki i podczas zwiedzania obiektu. W razie potrzeby przeprowadza dzieci na drugą stronę jezdni. W sytuacji losowej, kadra musi zadbać o bezpieczeństwo podczas wysiadania oraz nie może dopuszczać do przewozu uczestników wyjazdu w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Jeszcze przed rozpoczęciem podróży, kierownik wypoczynku powinien zadbać o prawidłowe rozlokowanie opiekunów wyjazdu w autokarze (z przodu, w środku i z tyłu) oraz ustalić sposób komunikacji z kierowcą w trakcie jazdy. Cała kadra jest zobowiązana zwracać uwagę na odpowiednie zachowanie uczestników w trakcie podróży (np. zapinanie pasów bezpieczeństwa)[2].

Ustawowe obowiązki kierownika wypoczynku

Najważniejsze obowiązki kierownika wyjazdu (przed i w trakcie pobytu) uregulowane są prawnie. Należy do nich w szczególności:

  • opracowanie planu pracy, rozkładu dnia w trakcie wypoczynku oraz kontrolowanie ich realizacji,
  • ustalenie i przydział szczegółowego zakresu czynności poszczególnym wychowawcom wypoczynku, instruktorom sportu, animatorom, lektorom języków oraz pozostałym prowadzącym zajęcia w trakcie wyjazdu,
  • sprawowanie kontroli nad obowiązkami powierzonymi kadrze wypoczynku,
  • zapewnienie uczestnikom właściwej opiekę od momentu przejęcia ich od rodziców aż do momentu ponownego przekazania rodzicom lub opiekunom (w przypadku uczestników powyżej 18. roku życia – z miejsca oraz do miejsca zbiórki, które wyznaczone są przez organizatora wypoczynku),
  • nadzór i kontrola przestrzegania higienicznych oraz bezpiecznych warunków wypoczynku,
  • zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania z obszarów wodnych wyłącznie do tego przeznaczonych i przede wszystkim pod nadzorem ratownika wodnego oraz wychowawcy wypoczynku,
  • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wyjazdu,
  • przekazanie organizatorowi od razu po zakończeniu wyjazdu kart kwalifikacyjnych oraz dziennika wyjazdu,
  • czuwanie nad właściwą realizacją programu[3].

Jak zostać kierownikiem wypoczynku?

O ile podstawowe wymogi umożliwiające pracę jako kierownik obozu nie są trudne do spełnienia, o tyle kurs na kierownika wypoczynku może rodzić pewne trudności. Coraz częściej jest on jednak dostępny on-line, bez konieczności wyjazdu do innego miasta. Po opłaceniu kursu wystarczy zalogować się na specjalnej platformie e-learningowej, zapoznać się z materiałami i zaliczyć testy. Następnie – we wskazanym miejscu – odwiedza nas egzaminator, który osobiści przeprowadza egzamin i wręcza zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

[1] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)

[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)

Czytaj także

Partnerzy portalu