Dla kogo “Wyprawka szkolna” 2022/2023? Dofinansowanie do zakupu podręczników.

Już kolejny rok z rzędu rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach  „Wyprawki szkolnej” – rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie dla uczniów – komu przysługuje?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2023, także w nadchodzącym roku szkolnym można skorzystać z tzw.   programu „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie do podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielane uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

Dofinansowanie do podręczników w roku szkolnym 2022/2023 dotyczy uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I–IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnimi technikum,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest udzielana uczniom uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I–IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Kwota, o jaką można się ubiegać w roku szkolnym 2022/2023 jest uzależniona od rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza uczeń kwalifikujący się do otrzymania pomocy. Wartość́ pomocy nie może przekroczyć́:

1) 225 zł – dla ucznia uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

2) 390 zł dla ucznia uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

3) 445 zł – dla ucznia uczęszczającego do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólno- kształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Wnioski – wyprawka szkolna

Pomoc w ramach programu, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego bądź innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia, jak również ucznia pełnoletniego.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek skutkuje przyznaniem dofinansowania i zwrotem kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów (np. przez placówkę) zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

Czytaj także

„Jak grają najlepsi” – konferencja prasowa

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wrażeniami z niezwykłego wydarzenia, które odbyło się 25.03.24 w warszawskim miasteczku edukacyjnym „miniciti” przy Placu Konesera. Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez dwie…

Partnerzy portalu