Rola i obowiązki kierownika kolonii

Rola obowiązki kierownika kolonii stawiam na edukacje

Wakacje i to czas wzmożonych wyjazdów i… czas nauczycielskiego urlopu. Wielu pedagogów w tym okresie wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na rozmaite kolonie i obozy, gdzie pełni funkcję wychowawców lub kierowników zgrupowań. Jakie kwalifikacje musi posiadać kadra w trakcie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży? Podpowiadamy!

Wychowawca kolonii – rola i obowiązki

Wychowawcy czy też opiekunowie kolonii i obozów stanowią kadrę każdego z organizowanych wyjazdów. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.

Do  obowiązków wychowawcy kolonii należy przede wszystkim sprawowanie pieczy nad uczestnikami.

Szczegółowe, wynikające z przepisów, obowiązki to:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
 • poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
 • realizacja programu;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Kierownik kolonii – rola i obowiązki

Przepisy szczegółowo określają, kto może być kierownikiem obozu lub kolonii. Poza elementami niezbędnymi do pełnienia funkcji wychowawcy kolonii, kierownik wypoczynku  dodatkowo musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Do  obowiązków kierownika kolonii należy przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo uczestników oraz kadry wypoczynku.

Szczegółowe, wynikające z przepisów, obowiązki to:

 • kierowanie wypoczynkiem,
 • opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji,
 • ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku,
 • kontrola wykonywania obowiązków przez pozostałe osoby stanowiące kadrę obozu,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku,
 • nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
 • zapewnienie dostępu do całodobowej opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku,
 • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
 • przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych,
 • udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,
 • nadzór nad realizacją programu,
 • podział uczestników wypoczynku na grupy.

Należy pamiętać, że obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy.

 

Czytaj także

„Jak grają najlepsi” – konferencja prasowa

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wrażeniami z niezwykłego wydarzenia, które odbyło się 25.03.24 w warszawskim miasteczku edukacyjnym „miniciti” przy Placu Konesera. Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez dwie…

Partnerzy portalu