Rekreacja ruchowa małego dziecka cz. 1 – zabawy ruchowe dla dzieci w wieku szkolnym a aktywność ruchowa wśród dorosłych

zabawy ruchowe dla dzieci w wieku szkolnym

Kiedy poproszono mnie o napisanie krótkiego artykułu na temat udziału małego dziecka (od narodzin do momentu zakończenia etapu edukacji wczesnoszkolnej) w rekreacji ruchowej, zastanawiałam się, w jaki sposób, w skrócie wypowiedzieć się na tak ważny i obszerny temat. Przede wszystkim z uwagi na ogromną dynamikę psychofizycznych zmian zachodzących w rozwoju dziecka w tym okresie. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż taki temat zasługuje na szczególną uwagę, a w związku z tym na oddzielne, znacznie szersze opracowanie. Dlatego proszę Czytelników o potraktowanie niniejszej wypowiedzi jedynie jako zasygnalizowanie problemu tej wdzięcznej, a jednocześnie niezwykle istotnej tematyki, dotyczącej uczestnictwa małego dziecka w procesie świadomego wzrastania w obszarze rekreacji ruchowej całego życia.

„Czym skorupka nasiąknie za młodu,

tym na starość trąci”

            Ezop IV w.p.n.e.

Ruch czynnikiem gwarantującym życie i działalność istot żywych

Ruch zapewnia przetrwanie jednostki i zbiorowości społecznej. Bez niego trudno wyobrazić sobie postęp w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Potwierdzenia tej tezy możemy doszukać się już na przełomie VII i VI wieku p.n.e. w dziełach Talesa – twórcy hylozoizmu, który twierdził, że wszelkie umiejętności jakie posiadł człowiek wykorzystywane są w celach praktycznych (utylitarnych)[1], potwierdzając w ten sposób  znaczenie pierwotnych, a zarazem naturalnych  form ruchu, tj. chód, bieg, skok, rzut, czy pływanie. W tamtych czasach ogromne znaczenie miały również walory zdrowotne poszczególnych ludzi. Jedynie jednostki najzdrowsze, najsilniejsze i najsprawniejsze miały szansę zwyciężania i dominacji, a co za tym idzie, skutecznego przetrwania.

Budowanie świadomości poprzez zabawy ruchowe dla dzieci w wieku szkolnym

Na szczęście, w dobie XXI wieku i zdobyczy współczesnej cywilizacji, w warunkach pokojowych, nie  musimy zdobywać pożywienia w sposób tradycyjny, ani walczyć o przetrwanie. Możemy natomiast wykorzystać ruch w zupełnie innym celu, biorąc pod uwagę jego walory zdrowotne i wychowawcze. Już od najmłodszych lat zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym pozwalają kształtować i budować świadomość związaną z rolą aktywności ruchowej. Ponadto ciekawe lekcje kładące nacisk na aktywność ruchową dzieci wpływają pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie. Mimo to systematyczna aktywność ruchowa, będąca  podstawą rekreacji jest udziałem wciąż niewielkiego odsetka dorosłych Polaków. Sondaże pokazują, że nasze zaangażowanie w różne formy aktywności ruchowej wzrosło wprawdzie w ostatnim dziesięcioleciu, jednak nadal są to działania sporadyczne i niesystematyczne. Dodatkowo istnieje powszechne przyzwolenie na taki stan rzeczy, większości środowisk społecznych. Wyniki badań nad kondycją fizyczną dzieci dowodzą ,,…że wprawdzie kolejne pokolenia dzieci są coraz bardziej dorodne fizycznie, ale coraz mniej zaradne motorycznie.[2] Niepokojące są także wyniki licznych badań naukowych wskazujących na niski stan zdrowia Polaków na tle innych krajów Unii Europejskiej. Szacuje się, że zaledwie 30 % dzieci i młodzieży oraz 10 % dorosłych uprawia formy ruchu, których rodzaj i intensywność zaspokaja potrzeby fizjologiczne organizmu w tym zakresie. W obliczu tych negatywnych statystyk zdecydowano się na wprowadzenie i realizację projektu rządowego – Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.[3] Jego celem jest między innymi: kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, tworzenie środowisk życia, pracy i nauki sprzyjających zdrowiu, aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia człowieka, niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Natomiast z ramienia MEN oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, w trosce o właściwy rozwój psychofizyczny najmłodszych, powstały liczne programy regionalne i ogólnopolskie: Od zabawy do sportu, WF z klasą, Mały Mistrz, Stop zwolnieniom z WF.

Pamiętajmy, że warto aktywność ruchową rozwijać u dzieci już od najmłodszych lat. Do tego celu warto wykorzystywać różne metody poprzez zabawy dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, o których mówimy w kolejnych częściach tego artykułu:

Rekreacja ruchowa małego dziecka część 2

Źródła:

[1] W.Tatarkiewicz, Historia filozofii T.I PWN, Warszawa 1978.

[2] R. Przewęda, J. Dobosz, Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Warszawa 2003.

[3] Narodowy program zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2007r.

    Write a comment